Prices
01.01.-31.12.2019
Min.
Max.
Apartment 1
55,- Euro (415,- Kuna) / Day
65,- Euro (485,- Kuna) / Day
Apartment 2
55,- Euro (415,- Kuna) / Day
65,- Euro (485,- Kuna) / Day
Apartment 3
70,- Euro ( 525,-Kuna) / Day
80,- Euro ( 600,-Kuna) / Day
Apartment 4
65,- Euro ( 485,- Kuna) / Day
75,- Euro ( 565,-Kuna) / Day